ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biotechnology

กีฬาคณะวิทยาศาสตร์

สาวๆเชียร์หลีดเดอร์สวยๆจากสาขาเรา